CNPA-NRDB


Raad van Bestuur


2000 tot 2009

2000: De N.R.D.B. maakt zijn 14 eisen in verband met de wet van 14 augustus 1986, gewijzigd door deze van 4 mei 1995, over aan mevrouw Magda Aelvoet, minister van Volksgezondheid die het dierenwelzijn binnen haar bevoegdheid heeft. De N.R.D.B. viert zijn 25ste verjaardag.

2001: de N.R.D.B. start een petitie opdat het naleven van de wet op dierenwelzijn streng gecontroleerd zou worden op alle veemarkten van het land. 13 februari : overhandiging van 26.000 handtekeningen op het kabinet van de Minister van Volksgezondheid.

2002: Het ordonnantievoorstel met betrekking tot de sterilisatie van zwerfkatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt eindelijk goedgekeurd. Dr. Bernard Guillaume, Vice-voorzitter van de N.R.D.B., lag aan de basis hiervan en verzette hemel en aarde om het er door te krijgen.

2003: De N.R.D.B. woont op de Senaat een persconferentie bij aangaande de samenstelling van de Raad voor Dierenwelzijn in de schoot van het Ministerie van Volksgezondheid.

2004: Tengevolge aan de diverse vergaderingen op het ministerie, waaraan ook de NRDB deelgenomen heeft, aangaande een strenge reglementering voor de dieren in circussen, wordt een Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit wordt echter teniet gedaan door de Raad van State. Er wordt een nieuw wetsontwerp ingediend.

2005: De N.R.D.B. bestaat 30 jaar !
De Nationale Loterij verleent een subsidie aan de N.R.D.B., die hij op zijn beurt moet verdelen onder de lid-verenigingen die een asiel hebben
De N.R.D.B. lanceert een petitie voor de sterilisatie van zwerfkatten
De N.R.D.B. past zijn statuten aan aan de nieuwe wet op de V.Z.W.’s. Deze werden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank voor Koophandel
12 september : Het nieuw Koninklijk Besluit voor dieren in circussen wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

2006
Ondertekening van het « HANDVEST VOOR HET WELZIJN VAN DE HOEVEDIEREN » – 20 september 2006 – Koninklijke Serres van Laken Dit is een initiatief van de Stichting Prins Laurent die hiermee een bijdrage wil leveren tot het verbeteren van de levensomstandigheden van de hoevedieren.

v.l.n.r. : dhr. René Votion (APMA), Z.K.H. Prins Laurent, Marc Boussy, onze voorzitter, Leon Dutilleux, onze algemeen-secretaris en Marleen Elsen onze vice-voorzitster

Binnen dit Handvest worden de verschillende betrokken actoren verbonden: veehouders, handelaars, vervoerders, slachters, distributeurs, consumenten, dierenbeschermers en de bevoegde overheidsinstanties.
De Nationale Raad voor Dierenbescherming, heeft actief deel genomen aan de opstelling van dit handvest.

Dit intersectorieel en in evenwicht gebracht Handvest, dat het resultaat is van lange besprekingen, werd op 20 september 2006 officieel ondertekend door alle deelnemers, dus ook door onze toenmalige voorzitter, Marc Boussy.

Marc Boussy, voorzitter van de NRDB, ondertekent het Handvest

In december was de N.R.D.B. aanwezig op de 20ste verjaardag van de wet van 14.08.1986 (welzijn en bescherming der dieren) Die dag werd in de Senaat de 20ste verjaardag van de afkondiging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gevierd, met een plechtige zitting.
In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent en Prinses Astrid, Mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat, de Heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, ere-senator Roland Gillet, initiatiefnemer van deze plechtige viering, werden tal van toespraken gehouden door vooraanstaande politiekers, voor wie dierenbescherming geen ijdel woord is. Vertegenwoordigers van talrijke verenigingen voor dierenbescherming, waaron de NRDB, werden hierop uitgenodigd.
In de diverse toespraken werd vooral veel aandacht besteed aan de vooruitgang die op gebied van dierenbescherming en –welzijn geboekt werd in de afgelopen 20 jaar, maar ook aan het vele werk dat nog zal moeten geleverd worden in de komende jaren.

De 20ste verjaardag van de wet van 14/08/1986 gevierd door de Senaat in december 2006

Feest van de Dieren (ter gelegenheid van Werelddierendag – 4 oktober) in het Josaphatpark – zondag 1 oktober 2006

De toenmalige Raad van Bestuur van de N.R.D.B. : v.l.n.r. : Dr. Raoul HENS, vice-voorzitter – Mevr. Marleen ELSEN, vice-voorzitster – Dr. Bernard GUILLAUME, vice-voorzitter –Dhr. Léon DUTILLEUX, algemeen-secretaris – Dhr. Marc BOUSSY, voorzitter – Mevr. Christine MERDJAN, bestuurder – Mej. Nathalie VANHINDERDAEL, schatbewaarder

2007
Meer dan 150 verenigingen voor dierenbescherming, waaronder ook de NRBD, bundelden hun krachten om op een korte tijdspanne niet minder dan 133.390 handtekeningen in te zamelen voor een verbod op de verkoop van honden en katten in dierenwinkels. Deze handtekeningen werden de dag van de stemming in de Kamer overhandigd aan de verschillende meerderheids- en oppositiepartijen.
Op 13 april werd het wetsontwerp, dat het houden van honden en katten in winkels verbiedt vanaf 1 januari 2009, in de Kamer aangenomen, met een grote meerderheid om vervolgens op 19 april gestemd te worden in de Senaat. Samen met deze wet werd tevens de verkoop van dieren op afbetaling aan banden gelegd.

Mei-Juni
De N.R.D.B, in samenwerking met andere verenigingen voor dierenbescherming, besloten om met het oog op de parlementsverkiezingen van 10 juni een website te creëren waarop alle informatie terug te vinden is aangaande de “diervriendelijkheid” van de diverse politici. Deze actie omvatte tevens een affichecampagne in de media.

2009

Januari : Realisatie van de affiche “Een dier is geen speelgoed”, met het oog op een actie die zal opgestart worden eind november (St.Niklaas, kerst,….)

Februari : Kattenjacht – 2 afgevaardigden van de NRDB hebben voor de 3de keer een ontmoeting met dhr Benoit Lutgen, Waals minister voor Dierenwelzijn. De minister belooft ons het probleem te bestuderen en zal een studie laten uitvoeren die zal moeten bepalen hoeveel verwilderde katten er op een bepaald jachtterrein leven, welke schade ze aanbrengen aan de fauna en welke alternatieven met het oog op het respect voor dierenwelzijn er kunnen gevonden worden ter vervanging van het geweer.

April : Het Koninklijk Besluit van 18 maart 2009, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007, houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, gepubliceerd in het B.S. van 01/04/2009 wordt van toepassing.

Oktober : een vertegenwoordiger van de NRDB neemt deel aan de studiedag « Dieren in de Weide » georganiseerd door de FOD Dierenwelzijn.