CNPA-NRDB


Raad van Bestuur


Europese, Federale en Regionale verkiezingen – 9 juni 2024

Europese, federale en regionale verkiezingen

Synthese van de antwoorden van de diverse politieke partijen op onze vragenlijst in verband met dierenwelzijn

Er werd door ons een vragenlijst verstuurd aan alle politieke partijen in verband met hun standpunt ten opzichte van diverse punten aangaande dierenwelzijn.

Het spreekt vanzelf dat wij niet alle antwoorden weergegeven hebben op de hierbijgevoegde tabel maar enkel de meest essentiële.

Vermelden we ook nog dat CD&V niet reageerde op onze vragenlijst.

Voor wat betreft het verbod op dwangvoederen van ganzen en eenden is geen enkele partij tegen een dergelijk verbod

Ook aangaande het verplicht voorafgaandelijk verdoven bij slachtingen zijn de standpunten unaniem : akkoord met een verplichting. Het is eigenlijk alleen nog het Brussels gewest dat hierin geen beslissing genomen heeft. Vooral de PS en Ecolo houden een dergelijke verplichting tegen.

Geen enkele partij is voor een verbod op het slachten van paarden voor menselijke consumptie, wel met een paar nuances zoals bij OpenVLD en Vlaams Belang.

Voor wat betreft de verlaging van de BTW op diergeneeskundige zorgen voor huisdieren en op hun voedsel zijn de meningen eerder verdeeld.

Hetzelfde geldt voor de evolutie van het juridisch statuut van het dier : het merendeel gaat hier niet mee akkoord en OpenVLD beschouwt dit als een ethische kwestie.

Alle partijen zijn het erover eens dat het vervoer van dieren door Europa naar een slachthuis zoveel mogelijk moet vermeden worden door o.a. de dieren te slachten zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf en het opleggen van strengere voorwaarden.

Enkel Groen is akkoord met een eventueel verbod van bepaalde hondenrassen. De andere partijen gaan hiermee niet akkoord en leggen de verantwoordelijkheid bij de hondeneigenaars.

Voor wat betreft het verminderen van het gebruik van dieren voor experimenten in laboratoria heeft elke partij zo zijn eigen mening : beperken, inzetten op alternatieven, gebruik maken van de 3V’s (verminderen, vervangen, verfijnen),…

Dit is zo wat in grote lijnen wat naar voren gekomen is uit onze bevraging.

VRAGEN VOORUIT Open VLD NVA Vlaams Belang Groen
Verbod dwangvoederen ganzen en eenden Akkoord Akkoord Akkoord In principe niet tegen Akkoord
Eventueel verbod van bepaalde hondenrassen Niet akkoord. Probleem ligt bij slechte baasjes. Beter hondenschool verplichten voor bepaalde hondenrassen Niet akkoord. Personen die een "gevaarlijk" hondenras bezitten eventueel een cursus laten volgen Niet akkoord. Verantwoordelijkheid ligt bij de hondeneigenaars Niet akkoord. Verantwoordelijkheid ligt bij de hondeneigenaars Akkoord. Zijn voorstander van een houdersbrevet voor het houden van specifieke hondenrassen
Verplicht voorafgaandelijk verdoven bij slachtingen Akkoord Akkoord Akkoord In principe niet tegen Akkoord
Verbod op het slachten van paarden voor menselijke consumptie Niet akkoord Niet akkoord. Er wel voor zorgen dat het dierenwelzijn tijdens het slachtproces gegarandeerd wordt Niet akkoord Niet akkoord voor paardenvlees van eigen bodem. Wel akkoord voor import van paardenvlees Geen opinie
Verlaging BTW op diergeneeskundige zorgen voor huisdieren en op hun voedsel Niet akkoord. BTW-verlaging zal volgens hen niet leiden tot lagere prijs voor de consument Is eerder voor een alternatief bvb. het financieel aantrekkelijk maken van verzekeringen voor huisdieren Pleit voor een algemene herziening van het BTW-stelsel dus niet enkel voor diergeneeskundige zorgen en voedsel In principe niet tegen Spreekt zich niet volledig uit. Zijn wel van mening dat niemand de zorgen voor zijn dier zou moeten uitstellen omwille van zorgen over de factuur
Evolutie juridisch statuut van het dier. Begrip "dierlijke persoon" Niet akkoord. Geen mening Beschouwt beide punten als een ethische kwestie Niet akkoord. Niet beantwoord In principe niet tegen Akkoord. Niet beantwoord
Vervoer van dieren door Europa naar een slachthuis Zoveel mogelijk vermijden. Dierentransporten langer dan 8 uur verbieden. Strengere voorwaarden inzake temperatuur, verluchting,enz... Akkoord met principe dat dieren zo dicht mogelijk bij de plaats van huisvesting geslacht worden Akkoord met principe dat de slacht van dieren zou moeten gebeuren in de nabijheid van het landbouwbedrijf Is in principe niet tegen het nemen van maatregelen dienaangaande Pleiten voor streekgebonden slachthuizen. Moet op termijn vervangen worden door transport van vlees in koelwagens. De maximale transportduur moet ingekort worden
Gebruikte dieren voor experimenten in laboratoria verminderen? Moet zoveel mogelijk beperkt worden. Verbieden als ze niet nodig zijn en inzetten op alternatieven Streven naar een dierenproefvrije wereld. Het principe van de 3V’s handhaven : verminderen, vervangen, verfijnen Er is een toekomstperspectief nodig om dierproeven af te bouwen. Pleit voor een afgesproken afbouw van het aantal dierproeven, voor investeringen in onderzoek naar en de ontwikkeling van proefdiervrije testmethoden, een betere en verplichte kennisdeling van resultaten om nutteloze herhalingen te voorkomen en de betrekking van dierenrechtenorganisaties bij het beleid inzake toezicht op dierproeven Ja akkoord. Investeren in de ontwikkeling van alternatieven.
Verbod op het gebruik van honden, katten apen en paarden bij proefnemingen Neen, maar moeten zoveel mogelijk beperkt worden (zie ook hierboven) Moet zo snel mogelijk in de toekomst gebeuren Er is een toekomstperspectief nodig om dierproeven af te bouwen in het bijzonder voor primaten, honden en katten Moet maximaal voorkomen worden. Akkoord met een verbod
Moeten dierenwelzijn en dierenbescherming opgenomen worden in de Grondwet Ja Beschouwt dit als een ethische kwestie Akkoord Erkent dat het opportuun kan zijn Ja